Актуално

Image

ТехноЛогика дава нова суперсила на полето: космическо око за високи добиви

Знаете ли, че един показател, измерван от Космоса, който може да следите от компютъра или мобилния телефон, може да преобърне представите ви за земеделие, да намали трайно разходите ви и да увеличи добивите? Ако се занимавате с растениевъдство, зеленчукопроизводство и зърнопроизводство, крайно време е да се запознаете с нормализирания разликов вегетационен индекс (NDVI).

NDVI предоставя на земеделските стопани суперсила – възможността да видят състоянието на своите култури по начин, който да им позволи да планират действията си и разходите си толкова прецизно, че да си гарантират максимален добив с минимални средства. Индексът, който може да следим с помощта на спътникови изображения на земната повърхност, позволява на земеделските стопани да откриват проблемите при растенията си на ранен етап и да предприемат точни действия за оптимално управление на културите. 

Най-полезният спектър на светлината за мониторинг на жизнеността на растителната покривка е близкия инфрачервен спектър, тъй като когато растителността е здрава той има силно отражение, а ако растението изпитва стрес, има поглъщане на светлината. Именно така са настроени да работят и сателитните системи, които ТехноЛогика ползва, за да предоставя на земеделските стопани изпреварваща информация за техните насаждения.

В рамките проекта AgroDigiRise, ТехноЛогика участва със своето софтуерно решение Pix2Logica. Този продукт е разработен за земеделските производители, които искат да прилагат прецизно земеделие в своите стопанства, като в него се използват сателитни и метеорологични данни, за да се измери NDVI в конкретните обработваеми площи, като за целта стопаните предоставят координатите на своите терени и след това могат сами да наблюдават резултатите за всеки свой квадратен метър с насаждения. 

Нормализираният разликов вегетационен индекс (NDVI) е число от -1 до +1, коeто измерва равнището на хлорофила и служи за диагностициране на здравния статус на растенията. Благодарение на него фермерите планират и дозират подхранването, напояването и препаратите за борба с вредителите.  Чрез анализ на отразяването на различни дължини на вълните на светлината, NDVI подчертава вариациите в здравето на растенията, което позволява на земеделските стопани да идентифицират стресирани или процъфтяващи области в техните полета. Тази информация е от решаващо значение за вземането на информирани решения относно напояването, торенето и борбата с вредителите.

Измерваният в Pix2Logica NDVI разкрива повечето фини промени в здравето на растенията, преди те да станат видими с просто око. Това ранно откриване дава възможност на земеделските стопани да предприемат проактивни мерки, предотвратявайки потенциални загуби на реколтата и оптимизирайки използването на ресурсите. По същество то дава възможност на фермерите да възприемат по-устойчив и ефективен подход към земеделието.

Вижте пример от извършено заснемане за парцел с площ 1375 дка с царевица в платформата Pix2Logica:

Освен визуализацията на вегетационен индекс за един парцел в определен ден на заснемане, е още по-полезно да се види динамиката в развитието в рамките на определен период за развитие. Това може да бъде в рамките на активния сезон, така и за период от една стопанска година. Това се получава чрез използването на данни не само от едно заснемане в рамките на сезона, но на многократно наблюдение на един същ парцел. Информацията за всяко заснемане за даден парцел се извлича като статистика и се визуализира чрез състезаването на така наречена времева серия, която е много полезна тъй като дава много ясна информация за събития като: начало на вегетация, рязко покачване или спадане на жизнеността, пик на вегетация, зрелост на парцела, жътва и други обработки в рамките на парцела.

Данните, генерирани от спътниковото измерване на NDVI, са от полза не само за отделните земеделски производители, но и за селското стопанство като цяло. Чрез обобщаването на тази информация в по-голям мащаб изследователите и политиците могат да получат ценна информация за регионалните и глобалните тенденции в селското стопанство. Тази по-широка перспектива е от съществено значение за справяне с предизвикателствата, свързани с продоволствената сигурност, оптимизиране на използването на земята и разработване на стратегии за устойчиво земеделие.

Тъй като изменението на климата продължава да оказва влияние върху селското стопанство, ролята на спътниково измервания NDVI става още по-важна. Като следи състоянието на растителността на големи площи и за продължителен период от време, индексът предоставя ценни данни за изучаване на въздействието на изменението на климата върху моделите на културите, което дава възможност на учените и политиците да разработват адаптивни стратегии.

Абонирайте се за нашия бюлетин

Следете най-новите тенденции, експертни съвети и новини, доставени направо в пощата ви. Присъединете се към нашата нарастваща общност от ентусиасти и професионалисти в земеделието – абонирайте се днес!
Имейл
ИЗПРАТИ
Image
Image

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.