Политика за Поверителност

Image
Image

Политика за Поверителност

 

Последна актуализация: 20.11.2023 г.

Добре дошли на https://edih.agrohub.bg/

            Благодарим Ви, че посетихте нашата страница. Ние, от Сдружение „АгроХъб.БГ” и Сдружение „Институт за агростратегии и иновации” (в текста по-долу Сдруженията „ние", „нашата" или „на/нас"), вземаме присърце поверителността на Вашата информация и защитата на Вашите лични данни. Продължаваме и укрепваме ангажимента си да осигурим адекватна защита на личните данни, които ни предоставяте. Настоящата актуализирана версия на Политиката ни за поверителност е съобразена с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), в сила от 25.05.2018 г. и със Закона за защита на личните данни на Република България. Страницата използва "бисквитки" съгласно Правилата за "бисквитки" („cookies“), които са описани по-долу.

 1. Кои сме ние?

            АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит - браншови организации, научни, изследователски и развойни звена, обучителни институции, технологични компании и стартъпи, вносители на земеделска техника, експертни организации за бизнес развитие, обединени да работят за по-модерен, ефективен и дигитализиран агро-хранителен сектор. Асоцииран партньор е Община Пловдив.

 1. Защо е необходимо да се запознаете с нашата Политика за поверителност?

            Молим Ви да отделите време, за да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност. Тя пояснява редица въпроси, включително каква лична информация и данни събираме чрез нашата страница и целите, за които ги обработваме.

            Използвайки https://edih.agrohub.bg/ ("Страницата") независимо дали само я посещавате, за да се запознаете с нас и нашата дейност, изпращате кандидатура за участие в някоe от нашите събития, кандидатствате за участие обучителна програма, или ни изпращате съобщение посредством попълване на контактната форма, Вие споделяте информация, която може да съдържа лични данни.

            При извършване на някои от гореизброените действия от Вас може да се изисква да предоставите определена лична информация като име, адрес, телефон, електронна поща и други. Вие имате възможност да изберете дали да ни предоставяте или не личните си данни. В случай че не ни дадете тази информация, ние ще бъдем лишени от възможността да обработим Вашето запитване или кандидатура, да осъществим контакт с Вас и/или да Ви съдействаме с информация.

            Ние можем периодично да изменяме и актуализираме настоящата Политика за поверителност. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашата Страница и, когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по друг подходящ начин (напр. по електронна поща). Датата на последната актуализация ще бъде отбелязана в началото на Политиката.

            Моля, имайте предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими само за информация, която ни предоставяте чрез използването на нашата Страница. Тези условия не се прилагат по отношение на информация, която сте публикували на страници, поддържани от други организации.

 1. Каква информация събираме за вас?

3.1. Информация, която Вие ни предоставяте.

            Това е информация, която Вие ни предоставяте чрез попълване на формуляри, изпращане на запитвания, подаване на кандидатури за участие в събития, изпращане на съобщения на Страницата, както и когато осъществявате последващ контакт с нас в хода на разглеждане на Вашите предложения. Информацията може да включва идентификационни данни, данни за контакт (имейл, адрес и телефонен номер), и други, които могат да се изискват за последващо обработване на данните Ви във връзка със с договорите, които се сключват при осъществяване на гореописаните мероприятия.

3.2. Информация, която получаваме за Вас.

            Както много оператори на уебсайтове, ние също събираме информация, която Вашият браузър изпраща, когато посещавате Страницата ни („системни данни”). Системните данни могат да включват информация като: адрес на интернет протокола на Вашия компютър ("IP" адрес), тип браузър, версия на браузъра, секциите на нашата Страница, които посещавате, времето и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на нашата Страница и отделните й секции и други статистически данни. Тези системни данни се събират посредством активирането на „бисквитки“ („cookies”). За повече информация относно употребата ни на „бисквитки“, моля да се запознаете с нашата Политика за „бисквитки“, достъпна на нашата Страница.

3.3. Информация, която създаваме за Вас.

            Ако Вашето запитване, кандидатура или предложение е било одобрено, можете да бъдете поканени да участвате в организирани фото и видео сесии с илюстративна цел, в рамките на които да представите Вашата гледна точка към участието Ви в нашите програми и проекти. Подобни материали, съдържащи Ваши лични данни, могат да бъдат публикувани на Страницата на Сдруженията и/или в социалните мрежи.

 1. Как събираме Вашата информация и за какво я използваме?

            Когато използвате Страницата, от Вас може да се изисква да ни предоставите определени лични данни. Това е приложимо в следните случаи:

 • Когато правите запитване, за да разгледаме молбата Ви, да осъществим комуникация с Вас на посочените данни за контакт, включително за да Ви изпратим нашия пакет от документи за кандидатстване, в случай че Вашата кандидатура бъде одобрена;
 • Когато участвате в проучване, анкета, изследване, дискусионен панел за целите на провеждането им и анализ на резултатите;
 • Когато се регистрирате и участвате в нашите програми, дейности, инициативи и събития за целите на провеждането им;
 • Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие посредством попълване на контактната ни форма, за да Ви изпратим персонализиран отговор;
 • Когато участвате в общности, виртуални срещи, както и други интерактивни услуги, за да администрираме нашите програми и проекти и съпътстващите ги дейности;
 • Във връзка с проверката на подадената от Вас информация за удостоверяване на самоличността Ви и предотвратяване на злоупотреби и нарушения на правилата за използване на Страницата;
 • В хода на комуникацията ни по проекти, инициативи, събития и други дейности, които се обявяват на Страницата;
 • Когато правите коментари или ни предоставяте допълнителна информация в раздел на Страницата, който позволява това;
 • Във връзка с всеки един раздел на Страницата, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

            Когато ползвате свой профил в онлайн платформи като LinkedInTwitterFacebookInstagram и други, за да използвате Страницата, ние обработваме Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на профила си.

            Ние обработваме лични данни на представители, служители и лица за контакт на Вашата организация в следните случаи: 1) в хода на сключването и изпълнението на конкретен договор; 2) когато ни изпращат документи, свързани с изпълнението на договори (бюджетна форма, форма за измерване на резултати, форма за отчетност, др.) Личните данни на служители и представители на Вашата организация могат да бъдат следните категории: име, длъжност/позиция, контактна информация (телефон, имейл адрес). Сдруженията обработват лични данни на трети лица, които са преки бенефициенти по проекта, които Вие ни предоставяте, само за целите и до степента, до която същите са необходими за изпълнение, документиране и отчитане на проекти. Ние разчитаме, че Вие предварително и надлежно сте уведомили Вашите служители и трети лица, чиито лични данни ни предоставяте във връзка с и/или по повод сключен с нас договор, за предаването на данните им и сте осигурили, че това предаване се извършва на валидно законово основание.

 1. Ние обработваме Вашата лична информация и данни за следните цели:
 • В отговор на Вашите запитвания;
 • За обработване на Вашите заявления/ молби;
 • За преглед и оценка на Вашите кандидатури/ предложения за участие в обявени мероприятия;
 • За изпращане на нашия формуляр за кандидатстване (апликационна форма), както и по-нататъшно обработване на данните за целите на сключване, изпълнение и отчитане на договори;
 • За изпращане на информация за различни функционалности на нашата Страница или новини относно Сдруженията;
 • За да Ви информираме за промени в политиките ни;
 • За персонализиране на комуникацията с Вас;
 • За да Ви информираме за актуални дейности и програми чрез писма, покани за събития, онлайн срещи, уебинари, анкети и проучвания, затворени групи в социални мрежи, както и да Ви предоставим информация за програми, инициативи, дейности и проекти по електронна поща или по друг начин; за регистрация за събитие или участие в програма;
 • За оптимизиране или подобряване на нашите инициативи и дейности;
 • За целите на проучвания и развитие на нашата дейност;
 • За редакционни цели при изготвяне на публикации, свързани с дейността на Сдруженията;
 • За целите на разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;
 • За разработване на нови програми, в които Вие можете да вземете участие и да получите нашата подкрепа.
 1. На какво основание обработваме Вашите лични данни?
 • Договор и предприемане на стъпки по Ваше искане, предхождащи сключването на договор с нас - Вашите лични данни са ни необходими за разглеждане на подадени от Вас молби или предложения, както и за сключването и изпълнението на договори във връзка с мероприятията.
 • Законово задължение - обработването на Вашите данни е необходимо, за да спазваме задълженията, които законите ни вменяват.
 • Обществен интерес - в редица от случаите нашите проекти и свързаните с тях дейности по обработване на лични данни се основават и на необходимостта от изпълнение на задача в обществен интерес.
 • Вашето съгласие - ние разчитаме на Вашето съгласие, за да Ви информираме за възможности за включване в различни инициативи на Сдруженията – в т.ч. обучения, конференции, семинари и други събития, свързани с нашите проекти и програми, за да споделяме Вашите данни с наши партньори, както и за да Ви уведомяваме за промени в нашата организация и дейност.
 • Легитимен интерес - Вашите лични данни са ни необходими и за целите на нашите легитимни интереси в качеството организация, предоставяща помощ за укрепване на частния сектор и демократичните институции в Република България, която се ръководи от определени принципи и високи стандарти за етика, прозрачност и изконни ценности. В допълнение ние имаме нужда от определена информация и лични данни, за да можем да предотвратим евентуални злоупотреби със средства/предоставена техника. За да останем верни на цялостната си мисия и подкрепящите я стратегии, ние трябва да популяризираме и оценим резултатите от всеки един проект. Като се имат предвид ограниченията по отношение на обработването на лични данни, гаранциите и мерките за защита, прилагани от нас, след извършен анализ, стигнахме до извода, че когато обработването на Вашите данни се основава на легитимните интереси на Сдруженията или на трета страна, Вашите интереси, основни права или свободи са подходящо и в достатъчна степен защитени.
 1. Как обработваме данните?

            Не използваме автоматизирани процеси на вземане на решения или профилиране във връзка с обработката на лични данни. Предприели сме подходящи мерки за зашита на данните и разполагаме с процедури и технологии за поддържане на сигурността на всички лични данни от точката на събиране до точката на унищожаване. Личните данни са достъпни само за упълномощени служители на Сдруженията в съответствие с принципа "необходимост да знае", които са поели ангажимент за поверителност.

 1. За какъв срок съхраняваме Вашата информация и какви са критериите за определянето му?

            Ние съхраняваме данните Ви само за срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват, или който се предвижда по закон. За повече информация относно сроковете за съхранение на Вашите лични данни можете да се свържете с нас по всяко време на посочените по-горе координати за контакт.

 1. С кого споделяме Вашите лични данни?

            Сдруженията се ангажират с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности, включително по отношение на защитата на личните данни на всички потребители на Страницата. Сдруженията могат да споделят и/или предават Вашите данни или част от тях на 1) нейни партньори в различни програми и инициативи, съорганизатори на събития и други дейности; 2) контрагенти (доставчици на услуги, установени в ЕС и извън него, с които Сдруженията са в договорни отношения и които ни подпомагат в нашата дейност, вкл. като ни сътрудничат за постигане на целите, описани в настоящата Политика за поверителност, както и с оглед подобряване, оптимизиране и повишаване сигурността на нашата Страница); 3) компетентни органи в случаите и при условията, предвидени в нормативен акт. Тези категории получатели са законово или договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка Ваша лична информация и данни. Те нямат право да използват, разкриват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на реализиране на нашите инициативи и изпълнение на възложените от нас дейности.

            Някои получатели на Вашите данни може да са установени в трети страни. Съответните държави извън ЕС може да не гарантират същото ниво на защита на личните данни като това във Вашата държава. В такива случаи Сдруженията ще гарантират, че личните данни са адекватно защитени от получателите на данните в тези държави посредством механизмите за законосъобразно предаване на данни в трети страни, предвидени в ОРЗД. За повече информация относно предаването на Вашите данни и получателите на тези данни можете да се свържете с нас по всяко време на посочените по-горе координати за контакт.

 1. Какви са Вашите права?

10.1. Право на достъп и право на коригиране.

            Имате право да получите информация за това, какви лични данни, свързани с Вас, се обработват от Сдруженията, за произхода на данните, за какви цели са били използвани данните, за получателите или категориите получатели на тези данни, на които са предоставени данните, както и за други аспекти на обработката на Вашите данни. Имате право и по всяко време да поискате корекция на неточни или непълни лични данни.

10.2. Право на изтриване на данните (право „да бъдеш забравен”).

            Можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на конкретни обстоятелства: (i) считате, че личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани, (ii) оттеглили сте съгласието за обработка, върху което се основава обработването на Вашите данни, и считате, че Сдруженията не разполагат с друго правно основание за продължаване на обработването, (iii) считате, че обработването е незаконосъобразно, или (iv) личните Ви данни трябва да бъдат изтрити в изпълнение на законово задължение, приложимо към Сдруженията.

10.3. Право на възражение.

            Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за определени цели. Въпреки това дори ако възразите срещу определена обработка, ние можем да продължим тази обработка, ако това е разрешено или сме задължени да го направим, например за да можем да изпълним законови изисквания или договорни задължения, поети към Вас.

10.4. Право на ограничаване на обработването.

            Можете да поискате обработването на лични данни да бъде ограничено, ако (i) смятате, че личните Ви данни са неточни, за да проверим точността им, или (ii) считате, че обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити, или (iii) сте възразили срещу обработването на данните за целите на нашите легитимни интереси, или (iv) считате, че ние вече не се нуждаем от личните Ви данни, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции. Сдруженията ще ограничат обработването на личните Ви данни, без да ги изтрият, когато точността на личните данни е оспорена от Вас и това не може да се провери, или когато запазването на личните Ви данни е необходимо за доказателствени цели.

10.5. Право на оттегляне на съгласие.

            Ако в някакъв период сте предоставили съгласието си за обработване на личните Ви данни за определени цели, винаги можете да оттеглите това съгласие за бъдещо обработване. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни на друго валидно правно основание, както и законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

10.6. Право на преносимост на данните.

            В определени случаи имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили въз основа на договор или при изрично изразено от Вас съгласие, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и евентуално да поискате да прехвърлим тези данни директно на друг администратор, когато това е технически възможно.

 1. Право на жалба до надзорен орган.

            Ако считате, че обработването на Вашите лични данни е неправомерно, можете да подадете жалба до съответния надзорен орган. Използвайте следния линк, за да намерите компетентния орган в държавата-членка на ЕС, в която е обичайното Ви местопребиваване, където работите или където предполагате, че е извършено нарушението: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

            Съветваме Ви да адресирате претенциите си първо до Сдруженията, за да получите по-бързо и ефективно разрешаване на проблема.

            Моля, имайте предвид, че правото Ви на достъп до данните може да се ограничи изцяло или частично, като се отчитат основните Ви права и законните интереси, в случаите, предвидени в закона. Сдруженията може да откажат да уважат Ваше искане за упражняване на права, когато същото е неоснователно, както и когато това се налага по причини от важен обществен интерес или с оглед защитата на правата и свободите на други лица. При всички положения Вие ще бъдете своевременно и надлежно информирани за решението и мотивите за него по всяко подадено от Вас искане за упражняване на права.

 1. Какво да направите, ако искате да упражните правата си или да се свържете с нас за допълнителна информация?

            За да упражните Вашите права, можете да ни изпратите искане на посочения по-горе имейл адрес. Ако искате да получите допълнителна информация или имате въпроси относно начина, по който използваме Вашите лични данни, можете да използвате посочените по-горе координати за контакт.

Image
Image

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.