За проекта

ЕЦИХ Мрежа

Image

За проекта

ЕЦИХ Мрежа

Image
АгроХъб.БГ е част от мрежата на над 150 Европейски цифрови иновационни хъба (ЕЦИХ) от 30 държави, обединени от идеята за едно дигитално, устойчиво и зелено бъдеще на Европа!

ЕЦИХ представляват гишета за услуги, в които се предлага най-новият цифров капацитет.

Основната им мисия е да подпомогнат МСП и организациите от публичния сектор в целия Европейски съюз в процеса на цифрова и зелена трансформация като предоставят на бизнеса и местната администрация иновативни технологични решения и ги интегрират в ежедневната им дейност.

Програма „Цифрова Европа“ (2021-2027) е нова програма и първата специализирана инициатива на ЕС за цифрова трансформация на европейското общество и икономика. Програмата цели да:
Ускори цифровата трансформация на частния и публичния сектор в целия Европейски съюз

Гарантира, че поне 90 % от МПС в ЕС имат поне базово ниво на цифрова зрялост

Създаде нови европейски вериги за създаване на стойност

ЕЦИХ работят в 5 приоритетни области

Image

Широко използване на дигитални технологии

Image

Високопроизводителни изчислителни технологии

Image

Изкуствен интелект (ИИ)

Image

Киберсигурност

Image

Иновативни цифрови умения

Всеки ЕЦИХ действа като точка за достъп до Европейската мрежа на ЕЦИХ, като по този начин помага за трансфера на технологии, знания и добри практики от цяла Европа.

ЕЦИХ мрежата се състои от 151 ЕЦИХ и 76 ЕЦИХ с „Печат за високи постижения“, финансирани от програма “Цифрова Европа”, както и на национално, регионално или местно ниво.

Карта на Европейските цифрови иновационни хъбове

Image
С проекта AgroDigiRise АгроХъб.БГ е единствения в България цифров иновационен хъб за земеделие и е отворен за колаборации с други ЕЦИХ от мрежата по следните посоки:20

Общи проекти

Обмен на опит

Обмен на услуги 

Пренос на експертиза

Участие в общи събития

Вариации за колаборация може да намерите тук

Вижте нашите партньорства в ЕЦИХ мрежата

Проекта AgroDigiRise се изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит - браншови организации, научни, изследователски и развойни звена, обучителни институции, технологични компании и стартъпи, вносители на земеделска техника, експертни организации за бизнес развитие, обединени да работят за по-модерен, ефективен и дигитализиран агро-хранителен сектор. Асоцииран партньор е Община Пловдив. Координатор е Институт за агростратегии и иновации.

Разгледайте иновативните услуги на АгроХъб.бг

ЕЦИХ АгроХъб.БГ функционира като единно гише за услуги, насочени към земеделските производители, МСП и всички участници в агро-хранителната верига, както и към публичния сектор в Южен централен регион.
Image
Image

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.