Актуално

Image

Аграрен Университет – Пловдив и български стартъп разработват софтуер в помощ на лозарите и винарите

Модерно лозарство: науката в сътудничество с новите технологии

Аграрен университет – Пловдив и българският стартъп Бивайн разработват софтуер в помощ на лозарите и винарите. Софтуерът работи с база данни, извлечени от метеорологични станции, които са поставени в лозарското стопанство. Сензорите, които се поставят в лозята, измерват параметри като влажност и температура на въздуха и на почвата, листната влага, посока и скорост на вятъра. С помощта на тази информация се създават алгоритми, които представят модели, прогнозиращи развитието на болести и фенологичното развитие на лозовото растение.

Иновативни алгоритми за прогнозиране на заболявания

Чрез съвместна работа с преподаватели от Факултет по лозаро-градинарство доц. Боян Сталев и доц. Людмил Ангелов, през изминалата календар – на година Бивайн събира база данни за голям асортимент от различни сортове грозде. Благодарение на експертизата на учените, с които си партнираме в АУ Пловдив успяхме да постигнем забележителни резултати в развитието на лозарския модул от нашия софтуер. Така например моделът за фенологична зрялост стана още по-прецизен и предвижда до 4 дни отклонение до фазата грахово зърно при сравнение на фенологичните прогнози от резултатите в Брестник и резултати в Харманли. Също така самият фенологичен модел е развит за над 50 сорта грозде благодарение на голямата сортова база, с която разполага университетът. В рамките на изминалата година са проследени разликите в микроклимата на отделни масиви и са наблюдавани забележителни разлики, които доказват, че в един лозов масив е много възможно различни части от него да бъдат развити с различен темп, именно поради разлики в климатичните условия. Не на последно място моделите прогнозиращи развитие на болести – мана, брашнеста мана и сиво гниене бяха подобрени и обогатени, за да функционират още по-точно.

Усъвършенстване на модели чрез обширни изследвания

На учебно-опитния лозов масив с винарска изба на Аграрен университет в с. Брестник се извършиха редица опити, чрез които да се подобрят разработените от Бивайн модели за прогноза. Като демоточка по проект AgroDigiRise към AgroHub, Аграрен университет, съвместно с представител на Бивайн, прие голям брой фермери, пред които представи разработения софтуер и демонстрира опитите, които се извършват на терен. В рамките на една година софтуерът се разви и в насока винарски модул, който да е в помощ на енолозите. Чрез него могат да се проследяват различни манипулации, направени по време на верификацията на вината във винарските изби, за да се проследят анализите. Това позволява да се следят стриктно извършените дейности, а запазването на данните от предходни години – да има повтаряемост в получените крайни продукти.

Удобен за потребителя софтуер за достъп до данни в реално време

Нашият софтуер е лесен за използване, защото разполага с удобен и опростен интерфейс, който е създаден така че да съответства на сложните работни процеси във винопроизводството. Получава се незабавен достъп до данни в реално време за всеки аспект от процеса – от ферментацията до бутилирането. Нашият софтуер надхвърля традиционните инструменти за винопроизводство, предлагайки и анализ на исторически данни. Като допълнение на разработените модули, за да се завърши целият цикъл от лозето до бутилката, е създадена и платформа за генериране на QR кодове, които са в съответствие с изискванията и регламентите на ЕС за етикетиране на вина. Съхранявайки традициите и знанията на поколения учени и следвайки иновациите на бъдещето, Аграрен университет- Пловдив се развива като модерен образователен и изследователски център със значителен принос за устойчивия интелигентен растеж на селското стопанство и обществото.

Мрежата от демо точки  на АгроХъб.БГ е разположена в научни центрове и в реално функциониращи земеделски стопанства в стратегически за агросектора региони. Всички земеделски стопани могат свободно да посетят всяка демо точка и да тестват нови технологии за прецизно земеделие преди да инсветират.

Абонирайте се за нашия бюлетин

Следете най-новите тенденции, експертни съвети и новини, доставени направо в пощата ви. Присъединете се към нашата нарастваща общност от ентусиасти и професионалисти в земеделието – абонирайте се днес!
Имейл
ИЗПРАТИ
Image
Image

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.