Обучение

Геопространствени технологии в земеделието

Приложение на геопространствените технологии – геодезия, географски информационни системи, глобални навигационни спътникови системи и дистанционни сензорни технологии за целите на земеделието.

21.05.2024
10:00 -
13:00
Присъствено
Учебно-опитна винарска изба на Аграрен университет - Пловдив в с. Брестник
Image

Събитие

Image

Геопространствени технологии в земеделието

Приложение на геопространствените технологии – геодезия, географски информационни системи, глобални навигационни спътникови системи и дистанционни сензорни технологии за целите на земеделието.

21.05.2024
-
Възможно присъствие - Присъствено
Учебно-опитна винарска изба на Аграрен университет - Пловдив в с. Брестник
ЗАПАЗЕТЕ СИ МЯСТО
Лекция със специалист
Демонстрационен панел
Въпроси и отговори

Следете ни

Image
Image
Image

Подходящо за

Земеделци

Агрономи

Агроконсултанти

Изследователи

Студенти

Какво ще научите?

Какво са геопространствени технологии

Възможните им приложения

Как да ги ползвате в стопанството

Програма

Общ преглед и значение на геопространствените технологии. Геодезия – цифрови карти, онлайн платформи. Съдържание на кадастралната карта, геодезически координати.

Изисквания

Няма специални изисквания за това обучение.

Описание на обучението

Обучението по „Геопространствени технологии в земеделието“ има за цел да предостави знания в областта на геодезия, географските информационни системи, глобалните навигационни спътникови системи и дистанционните наблюдения на земната повърхност. Целта е да се даде основата на прецизното земеделие за анализ и управление на земеделските земи, устойчивото земеползване на терените и запознаване с цифровизацията и онлайн услугите към ДФЗ и АГКК. Ще се дадат техническите насоки при създаване на нови насаждения от получаване на скици за имотите и документации свързани с кадастрална карта и информацията в нея, работа с онлайн платформата на ДФЗ и работа с публичната карта и справки.
Чрез дистанционните технологии може да се направи оценка на посевите чрез растителните индекси предоставяни от сателитните изображения на Сентинел и Ландсат. Търсене на изображения, он лайн платформите на програма Коперник и Сентинел, умения как се да качват координати и шейп файлове на обработваемите площи в тези платформи и да получават оценка на състоянието на посева, чрез растителни индекси. Основни понятия за ГНСС технологиите при локализиране и позициониране на точки от земната повърхност, като част от навигацията на земеделските машини.

Обучители

Image
Image
Image
Image

Доц. д-р инж. Жулиета Арнаудова

Преподавател и учен в Аграрен университет – Пловдив с над 34-годишен опит с преподавателска и практическа дейност по геодезия и земеустройство в областта на земеделието.

Експертиза:

 • Устройство на територията на трайни насаждения
 • Геодезия
 • Измерване и трасиране на земеделски имоти, скици.  

Консултант в следните области:

 • Техничесики консултации във връзка с устройство на територията на лозови и овощни насаждения
 • Маркиране на терени за засаждане на лозя и овощни дръвчета
 • Геопространствени технологии: географски информационни системи (ГИС) – проектиране и създаване на бази данни в областта на земеделието, очертаване на земеделски терени в шейп формат (shp) проверки в Кадастрално адмистративно информационна система (КАИС) за имоти
 • GPS координиране на имоти и локализиране на терени
 • Сателитни изображения – вегетационни индекси и биофизични параметри от Сентинел

Професионална правоспособност към:

 • Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) 
 • Камарата на инженерите по геодезия (КИГ)

Намерете ни на картата

Отзиви

Image

Технологиите не са бъдещето, те са настоящето. С дигитални умения ще ги накараме да ни служат, а ние можем да ви помогнем да ги развиете.

Катя Стайкова

Image

Обучениета по дигитални умения са практически, за да могат фермерите веднага да прилагат наученото в работата и бизнеса си.

Васил Василев, “ТехноЛогика”

  Подходящи за вас обучения

  ЗАПАЗЕТЕ СИ МЯСТО
  Лекция със специалист
  Демонстрационен панел
  Въпроси и отговори

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  ЗАПИШЕТЕ СЕ!
  Лекция със специалист
  Демонстрационен панел
  Въпроси и отговори

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.