Партньори в AgroDigiRise

Image

Земеделие на бъдещето, основано на сътрудничество!

Проектът се изпълнява от партньори с различни профили и опит, които споделят обща визия за по-модерен, устойчив и дигитален агро сектор

Партньори в AgroDigiRise

Image

Проектът се изпълнява от партньори с различни профили и опит, които споделят обща визия за по-модерен, устойчив и дигитален агро сектор

Image

Технологични компании

Image

Ондо Солюшънс

Технологична компания с опит в изграждането и интеграцията на софтуерни и хардуерни решения за автоматизирано капково напояване, прецизно хранене и климат контрол за оранжерии и открити площи.

Image

Ивайло Енев

изпълнителен директор на Ондо Солюшънс

Image

“С този проект искаме да покажем, че дигиталните технологии са напълно съвместими и постижими за всеки един производител!”

Image

ТехноЛогика ЕАД

Водеща българска софтуерна фирма, развиваща комплексна дейност в сферата на информационните технологии. Част от портфолиото на компанията са технологиите за дистанционни изследвания и анализи на сателитни изображения. 

Image

Васил Василев

продуктов мениджър в ТехноЛогика

Image

“С нашата уеб-базирана платформа за прецизно земеделие Pix2Logica бързо и лесно се осъществява мониторинг на големи масиви обработваема площ.”

Image

Бивайн

Български стартъп, който разработва софтуерни модели за наблюдение на лозя с помощта на комбинация от висококачествени сензори и изкуствен интелект “Бивайн”. 

Image

Благой Анастасов

съосновател на “Бивайн”

Image

“Ние помагаме на фермера да взима информирани решения спрямо състоянието на лозовите му масиви!”

Image

Научно-образователни звена

Image

Аграрен университет – Пловдив (АУ-Пловдив)

Национален център за аграрна наука и образование с фокус върху технологиите в агрономията, растителната защита, агроекологията, безопасността на околната среда, маркетинга и управлението на земеделски стопанства.

Image

доц. д-р Боян Сталев

катедра “Лозарство и винарство” в АУ-Пловдив

Image

“Важно е да дигитализираме и направим по-достъпна и реална възможността за решаване на проблеми в лозарския сектор!”

Image

Институт по зеленчукови култури „Марица” (ИЗК “Марица”)

 Национален изследователски център за научна, научно-приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на зеленчукови култури и картофи, както и на технологиите за отглеждането им.

Image

доц. д-р Иванка Тринговска

зам.-директор на ИЗК “Марица”

Image

“Земеделие на бъдещето - по-технологично, по-прецизно, по-умно земеделие с действащи технологии, които помагат за намаляване на ресурсите при производството, за повишаване на добивите и за повишаване качеството на зеленчуците!”

Image

Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ)

Изследователски институт за върхови постижения в системната биология и биотехнология с водеща роля в подготовката на идните поколения.

Image

д-р Мария Бенина

изследовател в ЦРСББ

Image

“Изследователска и иновационна дейност в подкрепа на съвременното земеделие!”

Image

Институт по философия и социология при Българска академия на науките (ИФС-БАН)

Институтът провежда научно-изследователска и образователна дейност в различни направления, сред които – иновации в земеделието, анализи на Европейски и национални земеделски политики, градско земеделие и др.

Image

д-р Светла Стоева, социолог

изследовател в ИФС-БАН

Image

“Никое предизвикателство не може да намери отговор без правилно зададен въпрос!”

Image

Земеделски производители

Image

Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ)

Браншова организация, която представлява и защитава интересите на зърнопроизводителите в България, подпомага и насърчава развитието на техния бизнес, както и на отрасъла зърнопроизводство.

Image

Викториа Димитрова

Организационен секретар на НАЗ

Image

“Земеделие с нова перспектива!”

Image

Доставчици на агротехника

Image

Българска асоциация на търговците на агротехника (БАТА АГРО)

Неправителствена браншова организация, която обединява едни от най-големите фирми за внос и дистрибуция на агротехника в България и организира престижното специализирано изложение за земеделие – БАТА АГРО.

Image

Даниел Минев

председател на Управителния съвет на БАТА АГРО

Image

“Модерните технологии са ключов елемент в конкурентоспособността на земеделските производители.”

Image

Експерти бизнес развитие

Image

Сдружение “Клъстер Тракия икономическа зона” (ТИЗ)

 Клъстер, в състава на който влизат водещи фирми, НПО и висши учебни заведения, които си съдействат за развитието на Тракия икономическа зона – най-големия индустриален парк в Източна Европа.

Image

Катя Стайкова

изпълнителен директор на ТИЗ

Image

“Свързването на науката и иновациите с бизнеса във всички сфери на икономиката е пътят към просперитета за България!”

Image

Клийнтех България

 Бизнес мрежа с фокус върху чисти технологии, иновации и устойчиво развитие. Финансира стартиращи предприятия и подпомага изграждането на стратегически партньорства в областта на индустрията и зеления бизнес, околната среда, науката и образованието.

Image

Марияна Хамънова

изпълнителен директор на Клийнтех България

Image

“Наистина АгроХъб.БГ е уникална възможност да получите необходимата експертиза, финансиране и разрастване на вашите проекти!”

Image

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (ПИК)

Водеща изследователска неправителствена организация с над 30-годишен опит в разработването и прилагането на политики за развитие на науката и иновациите, дигиталната и зелената трансформация на бизнеса.

Image

проф. д-р Теодора Георгиева

главен експерт в ПИК

Image

“Развитие на конкурентни предимства на основата на нови знания и иновации!”

Image

Координатор

Image

Институт за агростратегии и иновации (ИАИ)

Сдружението предоставя информация, анализи и разработки в областта на политиката по отношение на земеделието и развитието на селските райони.

Image

Светлана Боянова

ръководител на ИАИ и АгроХъб.БГ, проектен мениджър на AgroDigiRise и председател на УС на организацията.

Image

“Този проект е с много голям потенциал и с много голям заряд. Имаме силите, имаме експертизата, имаме младите хора, имаме технологиите - чакаме вас!”

Image

Публичен сектор

Image

Община Пловдив

Асоцииран партньор в проект AgroDigiRise. Община Пловдив се стреми да подпомогне развитието на региона и дигиталната му трансформация. 

Image

Технологични компании

Image

Бивайн

Български стартъп, който разработва софтуерни модели за наблюдение на лозя с помощта на комбинация от висококачествени сензори и изкуствен интелект “Бивайн”. 

Image

Благой Анастасов

съосновател на “Бивайн”

Image

“Ние помагаме на фермера да взима информирани решения спрямо състоянието на лозовите му масиви!”

Image

Ондо Солюшънс

Технологична компания с опит в изграждането и интеграцията на софтуерни и хардуерни решения за автоматизирано капково напояване, прецизно хранене и климат контрол за оранжерии и открити площи.

Image

Ивайло Енев

изпълнителен директор на Ондо Солюшънс

Image

“С този проект искаме да покажем, че дигиталните технологии са напълно съвместими и постижими за всеки един производител!”

Image

ТехноЛогика ЕАД

Водеща българска софтуерна фирма, развиваща комплексна дейност в сферата на информационните технологии. Част от портфолиото на компанията са технологиите за дистанционни изследвания и анализи на сателитни изображения. 

Image

Васил Василев

продуктов мениджър в ТехноЛогика

Image

“С нашата уеб-базирана платформа за прецизно земеделие Pix2Logica бързо и лесно се осъществява мониторинг на големи масиви обработваема площ.”

Image

Научно-образователни звена

Image

Институт по философия и социология при Българска академия на науките (ИФС-БАН)

Институтът провежда научно-изследователска и образователна дейност в различни направления, сред които – иновации в земеделието, анализи на Европейски и национални земеделски политики, градско земеделие и др.

Image

д-р Светла Стоева, социолог

изследовател в ИФС-БАН

Image

“Никое предизвикателство не може да намери отговор без правилно зададен въпрос!”

Image

Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ)

Изследователски институт за върхови постижения в системната биология и биотехнология с водеща роля в подготовката на идните поколения.

Image

д-р Мария Бенина

изследовател в ЦРСББ

Image

“Изследователска и иновационна дейност в подкрепа на съвременното земеделие!”

Image

Аграрен университет – Пловдив (АУ-Пловдив)

Национален център за аграрна наука и образование с фокус върху технологиите в агрономията, растителната защита, агроекологията, безопасността на околната среда, маркетинга и управлението на земеделски стопанства.

Image

доц. д-р Боян Сталев

катедра “Лозарство и винарство” в АУ-Пловдив

Image

“Важно е да дигитализираме и направим по-достъпна и реална възможността за решаване на проблеми в лозарския сектор!”

Image

Институт по зеленчукови култури „Марица” (ИЗК “Марица”)

 Национален изследователски център за научна, научно-приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на зеленчукови култури и картофи, както и на технологиите за отглеждането им.

Image

доц. д-р Иванка Тринговска

зам.-директор на ИЗК “Марица”

Image

“Земеделие на бъдещето - по-технологично, по-прецизно, по-умно земеделие с действащи технологии, които помагат за намаляване на ресурсите при производството, за повишаване на добивите и за повишаване качеството на зеленчуците!”

Image

Земеделски производители

Image

Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ)

Браншова организация, която представлява и защитава интересите на зърнопроизводителите в България, подпомага и насърчава развитието на техния бизнес, както и на отрасъла зърнопроизводство.

Image

Викториа Димитрова

Организационен секретар на НАЗ

Image

“Земеделие с нова перспектива!”

Image

Доставчици на агротехника

Image

Българска асоциация на търговците на агротехника (БАТА АГРО)

Неправителствена браншова организация, която обединява едни от най-големите фирми за внос и дистрибуция на агротехника в България и организира престижното специализирано изложение за земеделие – БАТА АГРО.

Image

Даниел Минев

председател на Управителния съвет на БАТА АГРО

Image

“Модерните технологии са ключов елемент в конкурентоспособността на земеделските производители.”

Image

Експерти бизнес развитие

Image

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (ПИК)

Водеща изследователска неправителствена организация с над 30-годишен опит в разработването и прилагането на политики за развитие на науката и иновациите, дигиталната и зелената трансформация на бизнеса.

Image

проф. д-р Теодора Георгиева

главен експерт в ПИК

Image

“Развитие на конкурентни предимства на основата на нови знания и иновации!”

Image

Сдружение “Клъстер Тракия икономическа зона” (ТИЗ)

 Клъстер, в състава на който влизат водещи фирми, НПО и висши учебни заведения, които си съдействат за развитието на Тракия икономическа зона – най-големия индустриален парк в Източна Европа.

Image

Катя Стайкова

изпълнителен директор на ТИЗ

Image

“Свързването на науката и иновациите с бизнеса във всички сфери на икономиката е пътят към просперитета за България!”

Image

Клийнтех България

 Бизнес мрежа с фокус върху чисти технологии, иновации и устойчиво развитие. Финансира стартиращи предприятия и подпомага изграждането на стратегически партньорства в областта на индустрията и зеления бизнес, околната среда, науката и образованието.

Image

Марияна Хамънова

изпълнителен директор на Клийнтех България

Image

“Наистина АгроХъб.БГ е уникална възможност да получите необходимата експертиза, финансиране и разрастване на вашите проекти!”

Image

Координатор

Image

Институт за агростратегии и иновации (ИАИ)

Сдружението предоставя информация, анализи и разработки в областта на политиката по отношение на земеделието и развитието на селските райони.

Image

Светлана Боянова

ръководител на ИАИ и АгроХъб.БГ, проектен мениджър на AgroDigiRise и председател на УС на организацията.

Image

“Този проект е с много голям потенциал и с много голям заряд. Имаме силите, имаме експертизата, имаме младите хора, имаме технологиите - чакаме вас!”

Image

Публичен сектор

Image

Община Пловдив

Асоцииран партньор в проект AgroDigiRise. Община Пловдив се стреми да подпомогне развитието на региона и дигиталната му трансформация. 

Image
Image

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.