За проекта

AgroDigiRise

Image

За проекта

AgroDigiRise

Image

АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит – браншови организации, научни, изследователски и развойни звена, обучителни институции, технологични компании и стартъпи, вносители на земеделска техника, експертни организации за бизнес развитие, обединени да работят за по-модерен, ефективен и дигитализиран агро-хранителен сектор. Асоцииран партньор е Община Пловдив. Координатор на проект AgroDigiRise е Институт за агростратегии и иновации.

Image

Технологични компании

Бивайн

Ондо Солюшънс

ТехноЛогика ЕАД

Земеделци

Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ)

Експерти бизнес развитие и финанси

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (ПИК)

Сдружение “Клъстер Тракия икономическа зона” (ТИЗ)

Клийнтех България

Публичен сектор

Община Пловдив

Image

Координатори

Институт за агростратегии и иновации (ИАИ)

Доставчици на Агротехника

Българска асоциация на търговците на агротехника (БАТА АГРО)

Научно-образователни звена

Институт по философия и социология при Българска академия на науките (ИФС-БАН)

Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ)

Аграрен университет – Пловдив (АУ-Пловдив)

Институт по зеленчукови култури „Марица” (ИЗК “Марица”)

Единно гише за услуги

ЕЦИХ АгроХъб.БГ функционира като единно гише за услуги, насочени към земеделските производители, МСП и всички участници в агро-хранителната верига, както и към публичния сектор.

Дейността на организацията е с фокус върху Южен централен регион, но с потенциал за разпространение във всички стратегически за агросектора райони на България. АгроХъб.БГ изгражда Национален демо център в Пловдив, както и още 15 демо точки в страната (в научни и образователни центрове, и функциониращи земеделски сторанства), чрез които стопаните могат да видят технологиите в действие и да се убедят в ползите от това да се инвестира в тях.

В полза на агросектора

Основната цел на AgroDigiRise е да подпомогне земеделците, МСП и цялата агро екосистема в процеса на цифрова и “зелена” трансформация чрез предоставяне на интегрирано портфолио от услуги. Комплексните услуги са съобразени със специфичните нужди на ползвателите и се предоставят безвъзмездно. С тях се затваря целият цикъл на подкрепа, нужна за преминаване към “умно” земеделие – информиране за потенциала на технологиите, “тестване преди инвестиране” – демонстриране на възможностите и ползите от използването им, подобряване на дигиталните умения, намиране на инвестиции за технологично модернизиране, стратегическо планиране за развитие на устойчив и конкурентен бизнес.

ImageImageImage
Image

Агро предизвикателства

  • Трудно внедряване на иновации
  • Недостиг на информация
  • Липса на подкрепа и финансиране
  • Ограничен достъп до експерти
  • Неефективно производство
  • Ниско технологично равнище
  • Бавно модернизиране
  • Слаба инвестиционна активност

Мрежа на АгроХъб.БГ

АгроХъб.БГ работи за активиране на цялата агро-екосистема и създаване на благоприятна среда за съвместна работа между земеделски производители, МСП, бизнес, технологични компании, учени, образователни институции и публична власт с цел постигане на технологична трансформация и въвеждане на иновации в стопанствата в България и Европа.

Координационен екип

Image

Светлана Боянова

Ръководител

info@agrohub.bg

д-р Деяна Драгоева

Координатор

management@agrohub.bg

Марта Йонкова

Координатор "Обучения и събития"

trainings@agrohub.bg

Петър Лазов

PR, медии и комуникации

pr@agrohub.bg

Яна Георгиева

Мениджър развитие на партньорска мрежа

networking@agrohub.bg

Иван Драганов

Маркетинг мениджър

marketing@agrohub.bg

Станислава Николова

Юрист

legal@agrohub.bg

Татяна Славчева

Финансов експерт

finance@agrohub.bg

Доц. Божин Божинов

Координатор Наука

bojin.bojinov@gmail.com

Image

Д-р Васил Василев

Координатор Технологии

vvassilev@technologica.com

Image
Image

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.