Актуално

Image

Девет инсталации на демо точки в рамките на проект AgroDigiRise и първи резултати

2023 – първата и ключова година

2023 беше първата и ключова година по проект AgroDigiRise. В тази година бяха заложени за изграждане най-сложните инсталации по проекта – Националният демо център ИЗК Марица и двете Демо точки Наука – в базата на Аграрен Университет Пловдив в с. Брестник и в ЦРСББ Пловдив. В тази година беше заложено изграждането и на 6 земеделски демо точки. Общо за годината, очакването беше да приключи технологичното оборудване на цели 9 демо точки по проекта!

За всички партньори по проекта беше критично инсталациите на технологичните компании да се реализират в срок, за да се пристъпи към реализация на други ключови дейности по проекта, базирани на изградените демо точки. Нивото на сложност на технологичното оборудване при Националния демо център и демо точките Наука, обаче, се оказа доста над това за автоматизация на земеделско стопанство. Специално инсталацията на ИЗК Марица вкара голяма комплексност. В началото на проекта пред нас стоеше 50-годишна оранжерия със стоманено-стъклена конструкция, без напоителна система или система за торовнасяне, без климат контрол, в която всички дейности се реализираха ръчно, с интензивен човешки труд. Необходимо беше първо да се проектира и инсталира капкова напоителна система. В резултат на техническия одит на екипа на ONDO и дискусията с екипа на ИЗК, се взе решение напоителната система да се проектира така, че да обслужва както оранжерията, така и 10-те дка външни площи на института. Това щеше да позволи демонстрация на възможностите на технологиите на ONDO да управляват по икономически ефективен начин процесите в стопанства, които съчетават оранжерийни и външни площи.

Иновации в автоматизацията и управлението на ресурсите

Цялото хидро оразмеряване и проектиране на поливната система, включително на помпата, координирането на изграждането й, цялостните тестове – всичко беше реализирано по проекта от екипа на ONDO. ONDO проектира и инсталацията на автоматизацията спрямо тази напоителна система, още докато тя беше все още в процес на изграждане, поради кратките срокове и нуждата демо точката да започне да функционира максимално бързо. Към автоматизацията имаше много изисквания от екипа на ИЗК Марица: институтът отглежда много и най-разнообразни сортове култури, включително произвежда и семена. Това наложи висока степен на сегментиране и обособяване на различни поливни зони, различни климатични зони (за оранжерии), за да могат да се гарантира осигуряването на изискваните условия за всеки различен сорт. В допълнение, като научен център, институтът изискваше и възможност за гъвкаво експериментиране в условията на отглеждане, в конкретни малки площи от техните стопанства – да стресират растенията с предизвикано засушаване, преполиване и т.н, което допълнително усложни автоматизацията.

За да се отговори на изискванията към автоматизацията на управлението и прецизния контрол на напояването, оранжерията беше разделена на 9 поливни зони с инсталирани общо 11 сензора за почвена влажност, измерващи влажност на 3 различни почвени дълбочини. Сензорите позволяват автоматично иницииране на напояване при падане на почвената влажност на дадено ниво под зададени стойности. Освен, че се гарантира посрещането на нуждите на растенията, това осигурява и оптимално използване на водния ресурс.

По отношение на торенето, предвид, че се прави автоматизация на торене за научен център, ИЗК Марица имаше много изисквания относно рецептите за торене, които следва да се създават, перфектното разтваряне на торовете, прецизното им внасяне и други. В 3-каналния хранителен възел беше добавен модул за контрол на EC и pH стойностите на поливната вода, интегира се системата за автоматично разбъркване на торове ONDO Air Bubble Jet. И не на последно място, цялата автоматизация се реализира безжично, чрез модулите за безжично управление на клапани и сензори ONDO AIR Point.

Резултати и постигнати успехи

Първите отчетени резултати от Националния демо център показват, че при 3 различни сорта домат, средното увеличение в добива е 15%, увеличението в средната маса на 1 бр. плод е 7%, а средният брой плодове от растение се е увеличил с 9%! И това за първата година от използването на ONDO, през която екипът на института опознаваше функционалностите на системата и възможностите за оптимизации, които тя предоставя.

ИЗК Марица беше един много сериозен проект с много предизвикателства за нас! – споделя съ-основателят на ONDO Ивайло Енев. “Вложихме сериозни усилия да отговорим на всички изисквания на проекта, да го проектираме и изпълним в една много динамична обстановка на модернизиране на това научно стопанство. Наистина е удовлетворяващо за нас да видим първите резултати, както и желанието на учените от ИЗК Марица да използват максимално възможностите на ONDO за непрекъснато оптимизиране на процесите по отглеждане на културите.”

С цел автоматизиране на климат контрола бяха обособени 9 климатични зони, в които проветрителите могат да се управляват от системата с различна климатична стратегия, за да поддържат зададени целеви нива на въздушна температура и влажност. Климатичните стратегии работят на база на измервания в реално време на температурата и влажността, осъществявани от 9 измервателни кутии – по 1 за всяка климатична зона. Инсталирахме и ONDO метео станция, която автоматично затваря проветрителите при установяване на силен дъжд или вятър и така защитава конструкцията на оранжериите.

Въобще, ИЗК Марица беше 1-вата и най-комплексната инсталация по проекта AgroDigiRise.
В момента, в технологичен аспект, това стопанство отговаря на всички съвременни изисквания по отношение на прецизното управление и мониторинга на процесите по напояване, прецизно торене и климат контрола. Ръчният труд в процеса на напояване и торене е елиминиран, всичко се извършва и мониторира отдалечено. Фокусът на научния персонал в института е изместен от реализиране на неквалифицирани, времеемки дейности, към научна дейност, към формиране и прилагане на нови схеми на напояване и прецизно торене и отчитане на постигнатите резултати, към създаване на нови, по-устойчиви сортове, с още по-добри вкусови качества и по-висок добив.

Бъдещи планове

Нямаме търпение да получим и резултатите от работата на технологиите в двата демо центъра ‘Наука’ – те бяха оборудвани по проекта по-късно през годината и съответно не са реализирали още пълен цикъл на отглеждане на реколта. Вече започваме и активна съвместна работа с оборудваните земеделски демо точки!

През 2024 ще бъдат оборудвани и ще започнат да функционират и останалите демо точки по проекта. Очаквайте новини за следващи демо дни, за обучения, консултации и още много полезни събития, във всяка една демо точка. Следете нашия календар за всички събития по проекта!

Мрежата от демо точки  на АгроХъб.БГ е разположена в научни центрове и в реално функциониращи земеделски стопанства в стратегически за агросектора региони. Всички земеделски стопани могат свободно да посетят всяка демо точка и да тестват нови технологии за прецизно земеделие преди да инсветират.

Тагове

Абонирайте се за нашия бюлетин

Следете най-новите тенденции, експертни съвети и новини, доставени направо в пощата ви. Присъединете се към нашата нарастваща общност от ентусиасти и професионалисти в земеделието – абонирайте се днес!
Имейл
ИЗПРАТИ
Image
Image

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.